Saint Germain
Medytacje nad “JAM JEST”
Księga 3

69,00 

Wolter mówił o Saint Germainie – “człowiek, który nigdy nie umiera i wie wszystko”

 

W Księdze trzeciej tej serii Saint Germain dzieli się ze Studentami wiedzą dotyczącą Wyższych, Wewnętrznych Praw Życia. Przekazywane wskazówki dotyczą konkretnych zastosowań wiedzy o naszej prawdziwej Istocie – “Obecności JAM JEST” i umożliwiają czytelnikowi łatwe wcielanie ich we własne życie. Czytelnik prowadzony jest ku coraz wyższemu rozumieniu własnej Istoty oraz coraz wyższym poziomom wibracji prowadzącym do Oktawy Światła.

SKU: 58 Kategoria:

Opis

Dzieło to stanowi naturalną kontynuację dwóch pierwszych Ksiąg z tej serii i zawiera do Nich wiele odnośników. Najkorzystniejsze jest zatem studiowanie Ksiąg tej serii rozpoczynając od tomu pierwszego.

Książka ta jest trzecią z sześciu ksiąg tematycznie związanych z Saint Germainem i jego przekazami dotyczącymi Uniwersalnych Zasad Życia, Wszechświata, Miłości, Mocy i Mądrości.

 

O Saint Germainie:

 

Nadszedł czas, w którym Wielka Mądrość utrzymywana i chroniona przez wiele stuleci na Dalekim Wschodzie teraz przychodzi na rozkaz tych Wielkich Wzniesionych Mistrzów, którzy kierują, ochraniają i pomagają w rozprzestrzenianiu Światła wśród ludzkości na Ziemi. Wielki Wniebowstąpiony Mistrz Saint Germain jest, poprzez całą serię tych Ksiąg, jedną z tych Potężnych Istot Kosmicznych, które zarządzają naszą planetą.
Jest on tą samą Wielką Mistrzowską Obecnością, która pracowała na dworze francuskim przed i w czasie Rewolucji Francuskiej, a której rady, o ile zostałyby wzięte pod uwagę, zaoszczędziłyby wielkiego cierpienia.
Promieniowanie tej Księgi jest tego rodzaju, że może ono być jedynie przekazane przez Wniebowstąpionego Mistrza, którym w tym przypadku jest Wielki Ukochany, “Niosący Światło”, Saint Germain.

Cytaty z książki:

Seria tych ksiąg zadedykowana jest w najgłębszej wiecznej miłości i wdzięczności naszym ukochanym Wzniesionym Mistrzom, Saint Germainowi, Jezusowi, Nadzie, Wielkiemu Boskiemu Przywódcy (Great Divine Director), Wielkiemu Białemu Braterstwu, Braterstwu Royal Teton, Braterstwu Mount Shasta, Wielkim z Wenus oraz tym Wzniesionym Mistrzom, których Miłująca Pomoc nadchodziła do nas bezpośrednio i była bezgraniczna.

(…)

W obecnych czasach uwaga ludzkości przyciągana jest przez Wzniesionych Mistrzów, Ukochanego Saint Germaina, Ukochanego Jezusa i innych z Wzniesionych Zastępów, którzy nieprzerwanie wylewają Wielkie Światło celem wprowadzania Wolności, Pokoju i Doskonałości, do świadomego zrozumienia i użytkowania Słów „JAM JEST”. Kosmiczny Nakaz dotyczący trwałego Złotego Wieku został wydany i musi się obecnie zamanifestować na tej planecie.

Wielcy Wzniesieni Mistrzowie od wieków pracowali przygotowując ekspansję Światła, które zalewa obecnie cały system, do którego należy ziemia. Wielkie Kosmiczne Prawo rozpoczęło uwalnianie i wzmaganie owego Światła, które przymusza wszystkie rzeczy do wkraczania w stan Doskonałego Boskiego Porządku, dokądkolwiek tylko Ono nie popłynie.

Owi Wielcy od zawsze byli Strażnikami Wiecznego Wewnętrznego Zrozumienia dotyczącego użytkowania Wielkiego Twórczego Słowa „JAM JEST”. Oni i tylko Oni byli w stanie przekazać kompletne Zrozumienie dotyczące tego, co dzieje się, gdy używa się tych dwóch słów „JAM JEST”.

Na przestrzeni wieków byli Oni Starszymi Braćmi, Obrońcami, Opiekunami i Nieomylnymi Nauczycielami ludzkości. Wzniesieni Mistrzowie są jedynym Nieomylnym Źródłem Pouczeń dla ludzkości ziemi, ponieważ są Oni Całkowicie Boscy i w stanie Jedności z Boskim Ja każdej jednostki. Są Oni Żywym Wypełnieniem Prawa, którego uczą i są Jedynymi, którzy zamanifestowali Całkowite Zwycięstwo nad tak zwaną „śmiercią”.

Są oni Pełną Manifestacją Światła i Miłości, które rządzą Wszechświatem i które utrzymują Boski Porządek w Nieskończoności.

Uwalnianie Ich wzajemnie połączonego Światła ma miejsce obecnie i zalewa całą Ziemię. Wszystko, co nie jest Światłem, zostaje w taki sposób pochłonięte. Ich Światło będzie się stale rozpowszechniało na tej planecie dopóki również cała ludzkość nie dostąpi Wniebowstąpienia, a Ziemia nie stanie się Rozpłomienionym Słońcem wirującym w przestrzeni po wyznaczonej ścieżce.

Ludzkość zawdzięcza Wielkim Wzniesionym Mistrzom wszelkie dobro, jakie kiedykolwiek otrzymała lub jakie zostało do niej przyciągnięte, ponieważ są Oni drogą i środkiem, przy pomocy których Nieskończone Boskie „Ja” rozprzestrzenia Swoją Doskonałość na skończoną działalność osobowości.

Ziemia i zamieszkująca ją ludzkość wkraczają we Wiek „JAM JEST”, stąd żyjące na niej jednostki muszą w czasach teraźniejszych i w bliskiej przyszłości zrozumieć pełne użytkowanie owego „JAM JEST”.

Wielkie Kosmiczne Istoty, Wzniesieni Mistrzowie i Zastępy Anielskie przekazywały Ameryce i jej narodowi potężną Ochronę, w szczególności w okresie ostatnich pięciu lat. Wszystkie jednostki, które będą Ich wzywały w Imieniu „Potężnej Obecności „JAM JEST”, które będą utrzymywały swoje uczucia w stanie harmonii i będą nieustannie wylewały intensywną Miłość na własną „Potężną Obecność „JAM JEST”, otrzymają bezgraniczną Pomoc.

Książka ta jest szczególnie przesycona Świadomością i Miłością Wzniesionego Mistrza, Ukochanego Saint Germaina, jak również innych Wzniesionych Mistrzów zajmujących się tą Działalnością i ma na celu przyniesienie Ochrony, Wolności, Oświecenia i Doskonałości wszystkim, którzy będą ją czytać lub wejdą z nią w kontakt, tak aby wszyscy mogli wyrazić Mistrzostwo i również dostąpić własnego Wniebowstąpienia.

Przywilejem każdego studenta Światła jest obecnie wołanie z całą powagą i Miłością w Imię Obecności „JAM JEST” do owych Wielkich, aby chronili Amerykę, jej rząd i naród, aby oświecali wszystkich jej urzędników, aby doskonalili wszystko co znajduje się wewnątrz jej granic oraz aby wzbudzali posłuszeństwo wobec „Światła Boga, które nigdy nie zawodzi”.

Godfre Ray King

(…)

Trzydzieści trzy Dyskursy zawarte w tej książce zostały podyktowane za pośrednictwem widzialnego Światła i Promienia Dźwięku w naszym domu w 1932 roku przez Wzniesionego Mistrza Saint Germaina oraz innych Wzniesionych Mistrzów bezpośrednio zajmujących się tą Działalnością. Dźwięk Jego Głosu był fizycznie słyszalny przez wszystkich znajdujących się w pomieszczeniu. Czasami również Jego Widzialna, Namacalna Obecność dawała się odczuć w pomieszczeniu, gdy emanował on Moc i Energię Promieni Światła celem wykonania owej specjalnej pracy.

Trening i przygotowania do tego, aby mógł On to wykonać w warunkach kryzysu dzisiejszego świata zewnętrznego były przekazywane nam przez okres ponad trzydziestu lat, tak aby można było tego dokonać w obecnym czasie. Pomoc Wzniesionych Mistrzów przejawiła się też w formie ochrony i uwalniania wszystkich jednostek, które czynią świadomy wysiłek naprawiania samych siebie i osiągania Mistrzostwa nad wszystkimi rzeczami na Ziemi.

Nigdy wcześniej poza Ustroniami Wielkiego Białego Braterstwa nie były przekazywane jednostkom tak zintensyfikowane, transcendentalne Pouczenia dotyczące „JAM JEST”. O Prawdziwych Wewnętrznych Pouczeniach i Użytkowaniu Świętego Płomienia, jakie wyjawił ludzkości Saint Germain i inni nie uczono ludzkości od tysięcy lat. Pozwolenie, aby były One wyjaśniane studentom w formie niniejszych Dyskursów zostało udzielone nam przez owych Wielkich. Pouczenia tutaj zawarte nie były przekazywane studentom, zanim nie przeszli oni trzyletniego okresu próbnego w Ustroniach.

Stan świata zewnętrznego w obecnych czasach jest takiego rodzaju, że ci, którzy szczerze poszukują Światła i pragną konstruktywnej drogi Życia muszą posiadać coś więcej niż ludzką pomoc, jeżeli mają przetrwać obecny okres chaosu, będący zakumulowanym dysonansem wygenerowanym przez całą ludzkość na przestrzeni wieków, a który z wielką siłą naciska na zewnętrzne doświadczenia jednostek w dzisiejszych czasach.

Potrzeba chronienia i niesienia pomocy dzieciom Ziemi jest obecnie tak wielka, że Wielcy Wzniesieni Mistrzowie i Legiony Światła „obniżyły poprzeczkę”, mówiąc w przenośni, i przeniosły Wewnętrzne Zrozumienie „Potężnej Obecności JAM JEST” do zewnętrznego Życia ludzkości, tak aby wszyscy ci, którzy pragną Światła i czynią świadomy wysiłek, aby zdobyć własną Wolność i Mistrzostwo mogli otrzymać Pomoc, która da im Wieczne Zwycięstwo.

Jak dotychczas przekazano zewnętrznemu światu jedynie fragmenty rzeczywistego zrozumienia Obecności „JAM JEST”. Wzniesiony Mistrz Saint Germain mówi: Jest to najważniejsze Zrozumienie, jakie ludzkość może kiedykolwiek otrzymać i nie może zaistnieć dla jednostki ani Wolność, ani Doskonałość bez jego świadomego zastosowania. Uważa On, że jest to kwestia tak szczytowej wagi, że podyktował ponad trzydzieści trzy Dyskursy, w których wyjaśnia, co dzieje się w jej zewnętrznym Życiu, gdy dana jednostka mówi „JAM JEST”. Powiada również: Nic nie pobłogosławi jednostki w tak wielkim stopniu, jak Świadome Zrozumienie tego ‘Twórczego Słowa’.

Gdy w serii tych ksiąg używane jest wyrażenie „Potężna Obecności JAM JEST, przybądź”, oznacza to zawsze zawołanie do Boskiej Obecności, aby uwolniła Ona Wylew Doskonałości, której pragnie ten, kto woła.

Zawsze jest to myśl, uczucie albo słowo pisane lub mówione z uczuciem intensywnej MIŁOŚCI. Jest to zawsze zawołanie do Boga, do Potężnej Obecności „JAM JEST”, aby ustanowiła wszędzie Doskonałość i aby w taki sposób zamanifestowała się na Ziemi Wola Boska, którą jest Doskonałość. Gdy wydawany jest ów rozkaz, to zawsze zewnętrzne „ja” woła do Boga i w Imieniu Potężnej Obecności „JAM JEST” rozkazuje substancji i energii, aby były posłuszne wydanemu Dekretowi, a to jest Samoświadomym wysiłkiem koniecznym do otwarcia drzwi Inteligencji „JAM JEST”, aby wykreowała Swoją Doskonałą Manifestację.

Księga ta jest nie tylko nośnikiem Zrozumienia „JAM JEST” Wzniesionych Mistrzów, lecz przesiąknięta jest również Świadomością Wzniesionego Mistrza Saint Germaina oraz Promieniem Światła i Miłości pochodzącymi z Jego Serca co stanowi Uczucie i Pojmowanie Wzniesionego Mistrza w odniesieniu do Jego Pełnej, Samoutrzymującej się Mocy.

Niechaj ta księga Dyskursów „JAM JEST” zakotwiczy uwagę jednostek, które będą ją czytać lub wejdą z nią w kontakt, w tak potężny sposób na własnej Boskości, aby pełna Świadomość Wzniesionego Mistrza dotycząca Potężnej Obecności „JAM JEST” wypełniła Ziemię i wyzwoliła z Mocą Tysiąca Słońc Wieczne Władztwo „Światła Boga, które nigdy nie zawodzi”.

Godfre Ray King

(…)

Student usiłujący zrozumieć i stosować te potężne, a jednak proste Prawa powinien dużo bardziej rygorystycznie stać na straży swoich myśli i wyrażeń przyjmujących formę słów, czy jakąkolwiek inną. Albowiem zawsze, gdy powiada „JAM nie JEST”, „nie potrafię”, „nie posiadam” świadomie lub nie, dławi ową Wielką Obecność wewnątrz siebie. Jest to tak samo namacalne, jak gdybyś położył swe ręce na gardle zewnętrznej formy, tyle że przy zewnętrznej formie myśl zarządzająca rękoma może je uwolnić w dowolnej chwili. Lecz gdy czynicie deklarację używając słów „JAM nie JEST”, wprawiacie w ruch potężną, nieograniczoną energię, której działanie trwa, dopóki nie zostanie Ona odwołana, a niedoskonałość pochłonięta i przetransmutowana.

Ukazuje to wam ogromną moc, jaką posiadacie, służącą do nadawania cech Potężnej Energii Boga, i powiadam wam, Ukochani Studenci, że dynamit jest mniej niebezpieczny, ponieważ on jedynie uwolniłby was od ciała, podczas gdy owe myśli wysyłane w ignorancji i bez zarządzania nimi przykuwają was na czas nieokreślony do koła reinkarnacji.

Tak oto możecie zaobserwować to, jak ważne jest, abyście wiedzieli, co czynicie, gdy bezmyślnie używacie złych wyrażeń, ponieważ używacie Najświętszej Zasady Działalności we Wszechświecie – Zasady „JAM JEST”.

(…)

Powiadam wam ukochani studenci, Samokorekta może w was wywoływać wściekłość, wątpliwości, lęk, bunt, czy cokolwiek tylko chcecie, lecz jest ona otwartymi drzwiami do osiągnięcia własnej Potężnej Iluminacji i Wolności od ograniczeń świata zewnętrznej działalności.

Istnieje bardzo wielu studentów, którzy dochodzą do pewnego stopnia zrozumienia, w którym wyjawia się im wszystkie rezultaty ich własnej działalności. Spoglądają wtedy na wiele popełnionych przez siebie błędów, które trzeba naprawić i stają się przygnębieni, krytyczni i potępiający względem siebie i Boga. To następny wielki błąd. Wszystko, co zostaje im wyjawione odnośnie popełnionych przez nich błędów, powinno ich nadzwyczaj cieszyć, a zwłaszcza to, że zostały wyjawione im rzeczy wymagające korekty. Wiedząc, że Bóg jest Mocą myślenia, powinni wiedzieć także, iż posiadają Moc naprawienia tego i powinni radośnie zabrać się za pracę nad tym.

Moc Boskiego Życia napędzająca ich serca jest dowodem absolutnym na to, że posiadają wewnątrz siebie Inteligencję i Moc Boga, przy pomocy których mogą rozpuścić i zniwelować wszelkie błędy i dysharmoniczną twórczość, którą świadomie lub nieświadomie przyciągnęli do siebie. Mogą powiedzieć do owej niepożądanej kreacji: „JAM JEST Potężnym Pochłaniającym Płomieniem, który teraz i na zawsze pochłania wszelkie przeszłe i obecne błędy, ich przyczynę i skutek oraz wszelką niepożądaną kreację, za którą odpowiedzialne jest moje zewnętrze”.

(…)

W każdym astralnym elemencie przebywa ów element ludzkiego pragnienia, który, o ile jednostka nie zamknie całkowicie własnego umysłu na świat astralny, będzie nieustannie wtrącał się do każdej jej dobrej decyzji, albowiem zostawiła ona otwarte drzwi dla siły, która jest dużo bardziej subtelna, niż cokolwiek pochodzącego z zewnętrznego świata. Wielu myśli, że świat astralny zawiera dobre siły. Ja powiadam wam, że żadna dobra siła nigdy nie pochodzi ze świata astralnego. Każda dobra siła, która na pozór pochodzi stamtąd musi przez niego przejść, lecz robi ona sobie własny Tunel Światła, przez który nadchodzi.

A przede wszystkim, co składa się na świat astralny? Istnieje tylko jedno miejsce, w którym może zadomowić się niepożądana twórczość i jest nim następny stopień ludzkiej działalności, jakim jest sfera astralna. Owa sfera astralnej działalności zawiera w sobie wszelką niepożądaną kreację zakumulowaną na przestrzeni wieków. Stąd łatwo natychmiast rozpoznać, iż nic dobrego nie pochodzi z jakiegokolwiek kontaktu ze sferą astralną. NIE ZAWIERA ONA ABSOLUTNIE NICZEGO Z CHRYSTUSA.

(…)

Istnieją dwie przyczyny, ze względu na które studenci mają wypadki. Po pierwsze, ponieważ wpadli w gniew i otworzyli drzwi. Po drugie, ponieważ przestali pracować.

Gdy tylko czynimy jakąś rzecz z pozytywnym, dynamicznym nastawieniem, daje to zewnętrzu pewność i nie może zawieść.

(…)

Gdy mówicie „JAM JEST Wniebowstąpieniem tego fizycznego ciała w tej chwili”, to akceptujecie i wkraczacie w tej chwili w to działanie. Jeżeli dążycie do Światła w nieograniczonym działaniu, to dążycie do największej rzeczy na świecie. Wypełnijcie swój świat Obecnością, którą „JAM JEST”, a czyniąc to poczujcie, że robicie to świadomie.

Jeżeli jednostka przyjmie świadomość „JAM JEST Doskonałą Działalnością każdego organu i komórki mojego ciała”, to będzie się ona musiała zamanifestować. Musicie być jedynie tego świadomi, a musi się to stać.

Używajcie często słów: „JAM JEST Doskonałym Zdrowiem manifestującym się teraz w każdym organie mojego ciała”. Zainwestujcie swą ufność w „JAM JEST” zamiast w jakąś inną rzecz. Załóżmy, że pragniecie inteligentnej działalności. Powiedzcie: „JAM JEST Doskonałą Inteligentną Działalnością w tym ciele”. Nie możecie tego czynić spoglądając na coś w zewnętrzu.

(…)

Stąd będziecie w stanie dostrzec, jak absolutnie absurdalne jest mówić: „JAM JEST chory”, ”JAM JEST w trudnej sytuacji finansowej”, czy że wydaje się w was istnieć brak czegokolwiek. Powiadam wam, że w żadnym wypadku nie będziecie mogli być czymkolwiek dotknięci, jeżeli będziecie się silnie trzymać tej idei, a następnie jej używać.

Gdy wydajecie się być przeziębieni, nie trzeba wam przypominać, abyście używali chusteczki. Dlaczego zatem trzeba wam przypominać, że zewnętrzna działalność posiada wyłącznie Jedną Moc, za pomocą której może się poruszać, a jest nią Obecność „JAM JEST”, czyli Bóg w was? Niefortunną rzeczą dla szczerych studentów jest to, że nie medytują wystarczająco często nad tą Prawdą, tak aby jej cudowna Obecność wkroczyła w działanie.

(…)

Chociaż to, czego poszukują wszyscy, to szczęśliwość nazywana czasami rozkoszą, to jednak wielu żarliwie poszukujących bezwiednie i wciąż od nowa przechodzi obok klucza do szczęścia.

Prostym kluczem do Doskonałej Szczęśliwości i przynależnej jej podtrzymującej mocy jest Samokontrola i Samokorekta. Bardzo łatwo ją urzeczywistnić, gdy jednostka nauczy się, że jest Obecnością „JAM JEST” oraz Inteligencją kontrolującą i rozkazującą wszelkim rzeczom.

Każdą jednostkę otacza świat wytworzonych przez nią myśli. Wewnątrz tego świata spoczywa nasienie, Boska Obecność „JAM JEST”, która jest jedyną działającą Obecnością we Wszechświecie i kierującą wszelką energią. Energię tę można wzmocnić ponad wszelkie granice przy użyciu świadomej działalności jednostki.

Boska Obecność znajdująca się wewnątrz przypomina pestkę brzoskwini, a świat myśli rozpościerający się wokół Niej miąższ brzoskwini. Miąższ przedstawia nie tylko świat myśli wytworzonych przez jednostkę, lecz również Uniwersalną Elektronową Substancję, zawsze obecną, oczekującą na oddziaływanie na Nią poprzez świadomą determinację jednostki, celem precypitacji widzialnych form, czy czegokolwiek innego, czego jednostka mogłaby zapragnąć.

Samokontrola jest pewną drogą prowadzącą do zrozumienia i użytkowania tej świadomej mocy. Co mam na myśli mówiąc o Samokontroli? Po pierwsze, rozpoznanie Inteligencji „JAM JEST” jako jedynej działającej Obecności. Po drugie, rozumienie, że nie istnieje ograniczenie co do mocy Jej użytkowania. Po trzecie fakt, iż jednostki, które otrzymały wolną wolę i wybór tworzą w świecie wokół siebie wszystko to, na czym silnie skupiają swoje myśli przy użyciu własnej uwagi.

Nadszedł czas, w którym wszyscy muszą pojąć, iż myśl i uczucie stanowią jedyną i Najpotężniejszą Moc Twórczą w Życiu oraz we Wszechświecie. Stąd jedyną drogą prowadzącą do pewnego użytkowania pełnej mocy własnych myśli i uczuć, stanowiących Boga w Działaniu, jest Samokontrola oraz Samokorekta, przy pomocy których jednostka może szybko osiągnąć zrozumienie, że jest w stanie kierować i użytkować ową Twórczą Moc Myśli bez jakichkolwiek ograniczeń.

Gdy jednostka osiągnie wystarczającą Samokontrolę, będzie w stanie utrzymywać swą myśl stale na danym pragnieniu, co przypominać będzie nieruchomy płomień palnika acetylenowego. Dlatego też ci, uporczywie utrzymujący myśli i uczucia na danym pragnieniu wraz ze świadomością, że myśli Obecność i Inteligencja „JAM JEST” i że jest to Bóg w Działaniu, zrozumieją, że są w stanie przenieść do świata widzialnego i sprecypitować w nim cokolwiek tylko zapragną.

Na tysiąc sposobów udowodniono, iż efekt danej rzeczy nie jest w stanie przynieść szczęścia. Jednostka może stać się Mistrzem swojego świata wyłącznie poprzez zrozumienie działającej przyczyny. Każda jednostka wiedząca, że jest Twórcą własnego świata oraz to, co pragnie w nim zamanifestować będzie rozumiała, że w żadnym wypadku nie ma najmniejszego prawa, aby wytwarzać jakikolwiek dysonans w świecie innych. Stąd każda jednostka posiada wolność, aby skonfrontować się z efektami własnej twórczej przyczyny.

Niezmiernie raduje mnie, gdy widzę sukcesy, z jakimi każdy student znajdujący się pod tym promieniowaniem osiąga Mistrzostwo i kontrolę nad swym zewnętrznym „ja”. Muszę tu im powiedzieć: „Ukochani Studenci! Gdybyście tylko mogli zrozumieć i zobaczyć Wspaniałą Świetność osiągnięć wynikłych z utrzymywania Samokontroli nad swą zewnętrzną działalnością, nie żałowalibyście żadnych wysiłków i żadnej chwili na zdobywanie Kontroli i Mistrzostwa nad wszelkim zewnętrznym wyrazem.

(…)

Muszę opowiedzieć o rzeczy, która byłaby w najwyższym stopniu śmiechu warta, gdyby nie była naprawdę poważna. W znacznym stopniu buntowalibyście się i ganilibyście waszego małego psa, gdyby wciąż od nowa znosił z okolicy kości do waszego salonu. Pomyślelibyście, iż czyni rzecz, która jest wielce niestosowna.

Czy wiecie, Ukochani Studenci Prawdy, że gdy pozwalacie swoim umysłom spoczywać na dysharmonijnych rzeczach i doświadczeniach, to czynicie coś o wiele gorszego niż znoszenie kości do własnego salonu? Niefortunna sprawa ze studentami i jednostkami, która wydaje się dla nich bardzo trudna do zrozumienia polega na tym, że nigdy, w żadnym wypadku, nie powinni się trzymać wody, która przeszła już przez koło.

Innymi słowy, nieprzyjemne doświadczenia, strata, czy jakakolwiek inna niedoskonałość, jaka przeszła przez koło waszych doświadczeń do dnia dzisiejszego nie powinna być w żadnym wypadku utrzymywana blisko was. Doświadczenia te przeszły już przez koło – wybacz je i zapomnij. Dawać i wybaczać jest w rzeczy samej Boskie. Jeżeli na przykład jakaś jednostka, czy grupa zaangażowała się w pewien interes i ze względu na brak zrozumienia upadł on lub rozleciał się na części, to stało się tak ze względu na brak harmonii w jej mentalnym nastawieniu i uczuciach.

Jeżeli każda jednostka w takim stowarzyszeniu przyjęłaby stanowisko, że istnieje wyłącznie Bóg w Działaniu i trzymała go się, to wyniknąłby z tego wyłącznie najdoskonalszy sukces. Ponieważ jednostka ma wolną wolę, to jeżeli nie kontroluje własnych myśli i uczuć, będzie niweczyła rzeczy własne i innych. Takie jest Wielkie Prawo, chyba że każda z jednostek skoryguje własne myśli i uczucia oraz je utrzyma.

(…)

Student, czy jednostka która chce zrobić szybki postęp w kierunku Światła nigdy nie powinna zasnąć, zanim świadomie nie wyśle Miłości każdej jednostce, co do której czuje, że ją kiedykolwiek skrzywdziła. Owa miłosna Myśl podąży bezpośrednio, jak strzała, do świadomości drugiej jednostki – ponieważ nie może zostać zatrzymana – gdzie wygeneruje swoje Cechy i Moc, które z całkowitą pewnością powrócą do swego nadawcy.

Raczej nie istnieje pojedynczy element odpowiedzialny za tak wiele uwarunkowań chorobowych ciała i umysłu poza uczuciem nienawiści wysyłanym innej jednostce. Nie da się przewidzieć, jaka będzie reakcja w umyśle i ciele nadawcy. W jednym przypadku będzie to jeden rodzaj konsekwencji, w innym odmienny. Należy rozumieć, że uczucie urazy nie jest niczym innym jak inną formą nienawiści, tyle że słabszego stopnia.

ISBN 10:  83-60280-65-7

ISBN 13:  978-83-60280-65-2

EAN:  9788360280652

Informacje dodatkowe

Waga 590 g
Wymiary 20,5 × 14,5 cm
Autor

Saint Germain

Książka

okładka miękka

Objętość

392 strony