Joseph S. Benner
Nieosobowe Życie
tom 2

49,00 

Kim jestem? – pyta głos przemawiający w pierwszej osobie na kartach tej książki. – Jestem Tobą, twoim JA, tą częścią Ciebie, która mówi JAM JEST i którą nią jest.

To jedna z najważniejszych pozycji w dziedzinie samorozwoju i duchowości. Uczy pokory i odpowiedzialności wobec podstawowej prawdy, że choć często nie mamy wpływu na okoliczności zewnętrzne, postawy i zachowania innych ludzi, możemy kształtować swój świat wewnętrzny, system wartości, postaw i przekonań tak, by były zgodne z naukami duchowymi, przede wszystkim jednak, by wypływały zawsze z owego wewnętrznego JA, które wznosi się ponad ograniczenia ego.

SKU: 200 Kategoria:

Opis

Pielęgnując spokój umysłu, możemy pozostawać niewzruszeni pośród zamętu i czerpać głęboką mądrość i wiedzę. W kolejnych rozdziałach autor rozważa wartości i problemy, na jakie napotyka każdy, kto pragnie podążać ścieżką duchowego rozwoju, takie jak poszukiwanie Prawdy, właściwe przewodnictwo, kwestia dobra i zła. Osobne miejsce autor przeznacza dla nauk Chrystusa, którego uważa za swojego największego Mistrza i Nauczyciela. Człowiek nosi Boga w sobie, pisze autor, i jego najważniejszym życiowym zadaniem jest próbować Go zrozumieć i odkryć Boski plan dla własnego życia. Bóg jest dostępny w nas i człowiek może się do Niego odwołać w każdej sytuacji. Wiodąc życie w harmonii z wielkimi duchowymi prawami, możemy upomnieć się o całe dobro, które może stać się naszym udziałem w tym życiu.

To jedno z owych najrzadszych Dzieł wyjaśniających najbardziej ukryte, i najbardziej nam, współczesnym ludziom, brakujące, koncepcje rozwoju duchowego. I nie chodzi tu tylko o to, że Boskość w nas, JAM JEST, znajduje się na pierwszym miejscu. Chodzi głównie o wyjaśnione tutaj zależności, które nie zostały poruszone w żadnym innym z wielkich Dzieł dotyczących rozwoju duchowego.

Elvis Presley, zagorzały student Biblii, był zafascynowany tą książką i rozdawał ją przyjaciołom i znajomym. Książka ta znajdowała się zawsze, nawet w dniu jego śmierci, na nocnej szafce w jego sypialni.

Joseph Benner był amerykańskim mistykiem, członkiem Bractwa Chrystusowego i autorem wielu książek, które podpisywał jako Anonim. Powoływał się w nich na przekazy otrzymywane z wewnętrznego Źródła, z którego czerpał przez całe życie, ale dopiero w wieku czterdziestu kilku lat całkowicie poświęcił się tej pracy i prowadzeniu przez wewnętrzną Obecność. Swoje nauki opublikował po raz pierwszy w roku 1914 w książce zatytułowanej Nieosobowe Życie zwanej również Nauką o Obecności Jam Jest. Twierdził w niej, że słowa Chrystusa, “JAM JEST” są dowodem na istnienie “prawdziwego ducha” rezydującego w każdym człowieku. Ten duch jest kluczem do prowadzenia życia w harmonii z najwyższymi zasadami etycznymi.

To druga z całej seri książek tego fenomenalnego autora.

Cytaty z ksiązki:

Umiłowani w naszym Ojcu – Nieosobowym Ja, Wielkim Jestem, który Jestem – przynoszę wam Przesłanie Miłości i Prawdy. Przychodzę Wam opowiedzieć o Sobie – o Tym, którego znacie jako Uchrystusowionego Jezusa z Nazaretu.
Nadszedł czas, kiedy cały świat musi Mnie poznać jako Jam Jest – Jedynego Chrystusa we Wszystkim – poznać czym Jam Jest; i to Moje Chrystusowe Przesłanie jest Moją deklaracją dla was.
Abyście nie wątpili, że Jam Jest bardzo realnym i żywym Chrystusem, Ja Sam objawię tutaj wiele rzeczy tym, których przygotowałem na ich poznanie i którzy teraz właśnie muszą je poznać – aby Boska Wola Naszego Ojca mogła wypełnić się na ziemi, tak jak i w niebie.
Przede wszystkim musicie Mnie poznać jako żywego Chrystusa; dlatego muszę pokazać Wam siebie jako Jam Jest, pokazać wam, że Jam Jest wszystkim, czym się ogłosiłem, gdy pojawiłem się na ziemi ucieleśniony ponad dwa tysiące lat temu, chociaż wielu nie znało Mnie wówczas jako Chrystusa – nawet niektórzy Moi uczniowie.
Jam Jest przychodzi teraz, by obdarować was pełnią światłości i wiedzy Chrystusowej, by wyjaśnić znaczenie Moich Chrystusowych słów wypowiadanych w tamtych czasach. Wielu bowiem nie zrozumiało ich i wielu nie rozumie ich także dzisiaj; kiedy jednak znaczenie Mych słów zostanie należycie zrozumiane, ludzie zwrócą się ku Mnie i pójdą za Mną jak nigdy przedtem, bowiem obejmę najważniejsze miejsce w ich życiu.
Zanim jednak ludzie będą mogli naprawdę za Mną pójść, muszą poznać, kim i czym Jestem. to Chrystusowe Przesłanie ma uświadomić wszystkim tym, którzy pragną Mnie poznać i którzy poszukują Mnie całym sercem, jak niezawodnie mogą Mnie odnaleźć i rozpoznać Mój głos, kiedy odzywa się w ich sercach. Kim jestem Ja, ten, którego nazywają Jedynym Chrystusem we Wszystkich?

(…)

Jestem Bożym Duchem Świętym w was, umiłowani. Jestem zaiste Światłością Chrystusa, która opromienia was i która opromienia każdego człowieka na ziemi. Ale Moja Światłość Chrystusowa świeci w ciemności śmiertelnego umysłu, a ten umysł Mnie nie pojmuje.
JESTEM również życiem każdego człowieka i to Moje Chrystusowe Ja oświetla wam drogę oraz sprawia, że się rozwijacie i robicie te wszystkie rzeczy, jako że to Moja Świadomość Chrystusowa tworzy wasz umysł zewnętrzny, a Moja Chrystusowa natura wyraża wszystko, czym jesteście – chociaż byście uważali się za odrębne ja, oddzielone ode Mnie, ponieważ przebywacie w śmiertelnych ciałach.
Czyż Jan, mój umiłowany uczeń, nie powiedział: “Na początku było Słowo, i Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo” (J 1:1) oraz “Wszystko przez nie się stało, a bez niego nie stało się nic, co się stało” (J 1:3)? I czyż nie powiedział, że w Słowie było życie, a życie było światłością ludzi?
Ponieważ Jam Jest Bożym Duchem Świętym, Światłością Chrystusa i Życiem wszystkich ludzi, Jam Jest tym Słowem, umiłowani. Zaprawdę mieszkam w ciemności panującej w was, ale wiecznie Jam Jest dąży do przejawienia się, do oświetlenia waszego śmiertelnego umysłu, aby mógł on usłyszeć Mój głos Chrystusowy i bym mógł go poprowadzić drogą, jaką Nasz Ojciec dla was wybrał.
Jan jedynie pokazał, że Ja jako Słowo – który Jestem prawdziwą Światłością Chrystusa i Życiem wszystkich ludzi – zawsze byłem na tym świecie; że świat został stworzony przeze Mnie, ale że ten świat Mnie nie znał; że przyszedłem wówczas do swoich, tak jak przychodzę dzisiaj, ale oni Mnie nie przyjęli.
Jan dał wam jednak również obietnicę, którą teraz potwierdzam: że tym, którzy przyjmą i poznają Mnie jako Jam Jest, dam moc stania się Synami Bożymi, także tym, którzy wierzą we Mnie i w moc Mojego Chrystusowego Imienia.
Jan starał się pokazać światu, że Ja jako Słowo, jako Boży Duch Święty, Jedyny zrodzony Syn – który na początku był z Bogiem i który był Bogiem, Nasz Ojciec i Ja jako Jedno – ucieleśnił się i w postaci człowieka z Galilei zamieszkał pośród ludzi, wyglądał jak oni, ale wypełniała go łaska i prawda.
Jan znał Mnie jako Jam Jest, ale świat wówczas Mnie nie znał, nawet gdy przyjąłem śmiertelną postać i nauczałem ich o tym, że Nasz Ojciec Mnie posłał i że powrócę do Naszego Ojca. I nawet gdy czyniłem na ich oczach cuda, mocą Jego Ducha Świętego, nie rozumieli i brali Mnie za człowieka.
Ponieważ jednak Jam Jest Światłością Chrystusa i Życiem wszystkich ludzi, Boży Duch Święty, który żyje i powoduje w nich rozwój, wielu z nich uświadomiłem Siebie od czasu, gdy pojawiłem się w Galilei i nauczałem ludzi, kim jestem i jak mogą Mnie odnaleźć i poznać Mnie jako Jam Jest. Wielu poznało Jam Jest w Naszym Ojcu, siebie we Mnie i Mnie w nich; poznało, że Jam Jest ich Prawdziwym i Jedynym Ja Chrystusowym i że Ja jako Bóg – Nieosobowe Ja – w nich mieszkam.
Przynoszę wam teraz to Chrystusowe Przesłanie po to, by wszyscy, którzy je przeczytają, wiedzieli, że Ja i Nasz Ojciec jesteśmy Jednym, że oni i ja są Jednym, że wszystko, czym są Jam Jest i wszystko, co robią, robię Ja; że nie mają życia, inteligencji ani mocy poza Moimi; i że tylko Ja w nich JESTEM.

(…)

Świat zna dzisiaj Jezusa Chrystusa jako człowieka, tak jak ponad dwa tysiące lat temu, ale nadszedł czas, by wszyscy, którzy naprawdę Go kochają jako człowieka, poznali Go jako Wielkie Jam Jest.
Przyszedłem na świat, by być Światłością dla ludzi, by poprowadzić tych, którzy kroczą w ciemności niezrozumienia z powrotem do Naszego Ojca – Wielkiego Jestem, który Jestem. Przybyłem, by pokazać wszystkim ludziom drogę do zbawienia – drogę do wolności od grzechu, choroby, braku harmonii, poczucia niedostatku i ograniczeń wszelkiego rodzaju.
Przyszedłem nauczać ludzi, kim i czym Jestem, że tylko Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem oraz że żaden człowiek nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.
Przyszedłem również, by stać się żywym wzorem dla świata, przyszedłem jako obraz i podobieństwo Naszego Ojca, aby wszyscy ludzie widząc Mnie i słuchając Moich Chrystusowych słów, poznając Moje Chrystusowe Życie, otrzymali ideał, który nieustannie będzie ich prowadził do Niego; tak jak Moja Światłość Chrystusowa w ich duszach będzie nieustannie inspirowała i pokazywała im drogę realizacji tego ideału.
Jako ta Światłość bowiem Jam Jest Jego Chrystusowym Ja, które w nich rośnie, kształtuje i formuje ich według Mojego wzoru na Jego Boski obraz i podobieństwo jaśniejące w ich duszach; Jam Jest owocem, który ukoronuje ich życie zewnętrzne.
Nie popełnijcie jednak błędu, umiłowani – Jam Jest nie jest człowiekiem; przyjmuje jedynie postać ludzką, aby ludzki umysł zewnętrzny mógł Je poznać oraz zobaczyć, że Jam Jest przebywa w każdym z nich, że jest tym, co ich czeka, gdy osiągną poziom pełnej dojrzałości i jedności ze Mną.
Ten rozwój jest jednak jedynie następstwem poznania Mnie jako Jam Jest, zwrócenia się ku Mnie, wyczekiwania i podążania za Mną wszędzie tam, dokąd prowadzę. To Mój Chrystusowy głos przemawiający prosto z ich serc wskazuje im drogę do Mnie, naucza ich Prawdy o naszej Jedności i mówi im o Mojej Chrystusowej Miłości – Ja dążącej do przejawienia się w pełni za ich pośrednictwem w postaci doskonałego zdrowia, siły i zrozumienia.

ISBN 10: 83-60280-50-9
ISBN 13: 978-83-60280-50-8
EAN: 9788360280508

 

Informacje dodatkowe

Waga 350 g
Wymiary 14,5 × 20,5 cm
Objętość

194 strony

Autor

Joseph S. Benner

Książka

okładka miękka